ABOUT US

who we are

PhatJuice เป็นยี่ห้อในตำนานที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน คนส่วนใหญ่ที่หัดเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะมักใช้น้ำยารุ่นนี้เป็นตัวเริ่มต้น เพราะด้วยความหอมหวานอร่อยลงตัวอย่างพอดี ระหว่างแอปเปิ้ลเขียวกับองุ่น หรือ รส Graple จึงเป็นน้ำยา Best Seller ของแบรนด์ PhatJuice

Our Founder Team

ศรัณย์ วัฒนศักดิ์มนตรี

ศรัณย์ วัฒนศักดิ์มนตรี

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

ยศพัฒน์ จันวราสกุล

ยศพัฒน์ จันวราสกุล

หัวหน้าทีม Administrator

สุชาวดี ภัชรปรีดา

สุชาวดี ภัชรปรีดา

ผู้ร่วมทีม Administrator

กิรณา วงศ์สวัสดิ์

กิรณา วงศ์สวัสดิ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

วิมลวรรณ ทรัพย์ศิลา

วิมลวรรณ ทรัพย์ศิลา

ผู้ร่วมทีม Administrator

ภูมิพัฒน์ เรืองฤทธิ์

ภูมิพัฒน์ เรืองฤทธิ์

หัวหน้าทีม Accountant

ดลวา ไกรรอด

ดลวา ไกรรอด

สมาชิกในทีม Accountant

นิภา เหล่าสกุล

นิภา เหล่าสกุล

สมาชิกในทีม Accountant

กุลนิดา ก้องกิจ

กุลนิดา ก้องกิจ

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

บวรนันท์ มิ่งมาลา

บวรนันท์ มิ่งมาลา

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

ภาวิดา บุญเทพ

ภาวิดา บุญเทพ

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

นิชกานต์ อุดมทรัพย์

นิชกานต์ อุดมทรัพย์

หัวหน้าทีม Content Creating

อนัญญา แสนเลิศ

อนัญญา แสนเลิศ

ผู้ร่วมทีม Content Creating

พิมพ์ ปิติโอภาสพงศ์

พิมพ์ ปิติโอภาสพงศ์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

สุพิน ปรีดาอัครกุล

สุพิน ปรีดาอัครกุล

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

สุริยนต์ สายสำอาง

สุริยนต์ สายสำอาง

หัวหน้าทีม Digital Marketing

กุลนันท์ ตั้งทิพย์

กุลนันท์ ตั้งทิพย์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ณัฐวีร์ โชตวาณิช

ณัฐวีร์ โชตวาณิช

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

พงษกรณ์ ศรีทอง

พงษกรณ์ ศรีทอง

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing